Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Observera ändrat datum

Tisdag den 11 Onsdag den 12e oktober kl. 18.30 i aulan.

 Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst tre ledamöter
 • Val av två revisorer och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Välkomna!

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Föräldraföreningen så snart som möjligt. Avgiften är 100 kr per familj och läsår och kan sättas in på Plusgiro 167758-2.