Stadgar

Stadgar

§1 Namn Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Nya Elementar.
§2 Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata elevers och föräldrars intressen i Nya Elementar Skola.
§3 Medlemskap Medlemmar är alla föräldrar eller annan vårdnadshavare med elev i Nya Elementar som erlagt årsavgift till föreningen. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
§4 Organisation Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under oktober månad. Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen när denna, revisorerna eller 10% av medlemmarna gör framställan härom. Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna minst två veckor för mötet.

I kallelse till extra föreningsstämma skall anges för vilket ändamål mötet hålls.

Kallelse till föreningsstämma kungörs på föreningens hemsida.

Vid föreningens möten har närvarande medlem en röst.

Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på ordinarie föreningsstämma skall senast fyra veckor före årsmötet tillställa styrelsen skriftlig framställning i ärendet.

Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

·         Mötets öppnande

·         Fastställande av dagordning

·         Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare

·         Fråga om mötet blivit behörigen kallat

·         Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse

·         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

·         Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

·         Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot

·         Val av en revisor och en ersättare

·         Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter

·         Fastställande av medlemsavgift

·         Övriga frågor

·         Mötet avslutas

§5 Uppgifter Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten beslutande organ. Styrelsen åligger särskilt att förbereda föreningsårsmöte och extra möten, att verkställa vid ett sådant möte fattade beslut samt att senast fem veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning avseende det senaste verksamhetsåret.
§6 Sammanträden Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordförande vid sammanträdet. Styrelsens uppgift är i övrigt att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, att verka för utbyte av erfarenheter dem emellan, att förmedla information och material till föreningens funktionärer och medlemmar.
§7 Revision För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid mötet två revisorer och två ersättare för dem. Revisorerna skall avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 januari till 31 december.
§8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar fodras att beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de både mötena skall minst två månader förflyta.
§9 Upplösning För upplösning fordras beslut i samma ordning som stadgas för stadgeändring i §8. För giltighet av beslut om upplösning fordras dock ¾ majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen genom att uppgå i annan föräldraförening, skall dess tillgångar tillfalla den senare föreningen. Upplöses föreningen av annan orsak skall tillgångarna tillfalla föreningens medlemmar.
§10 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den/dem som styrelsen därtill utser.