KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015

Välkomna till föräldraföreningens årsmöte

När: tisdagen den 1 december kl 18.30
Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 6. Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 7. Val av revisor och en ersättare
 8. Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och övriga ledamöter
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

 

Är du intresserad av att sitta i styrelsen? För att få bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete.

Hör av dig till Gunilla Efraimsson (ordf. i valberedning) eller Marie Ericsson (föreningens ordförande)

 

VARMT VÄLKOMMEN

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *