KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Nya Elementers föräldraförening
KALLELSE TILL Extrastämma med anledning av stadgeändringar samt ekonomi och styrelsens ansvarsfrihet för föräldraföreningen

Välkomna till föräldraföreningens extrastämma

När: tisdagen den 19 jan kl 18.30
Var: Bergslagsvägen 24 (första huset efter skolan och simhallen, mot Brommaplan)

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Uppdatering av verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi
 6. Behandling av förslag från styrelsen om stadgeändring av verksamhetsår
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av valberedning, bestående av en sammankallande och övriga ledamöter
 9. Diskussion om rektorns svar om niornas bal, informationstjänster till föreningen samt byggnadsfrågor
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

Marie Ericsson (föreningens ordförande)

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *