Välkommen till föräldraföreningens extra föreningsstämma den 7/3 kl 19

Föreningsstämman kommer att hållas på Nya Elementar i skolans café. Det huvudsakliga syftet med denna extra stämma är att välja ny styrelse då samtliga i gamla styrelsen avgår då de inte längre har barn i skolan. Vi vet idag att vi är tillräckligt många intresserade för att ta över styrelsearbetet men om det finns fler som är intresserade av att sitta i styrelsen är ni välkomna att kontakta Gunilla Efraimsson, gunilla.efraimsson2@gmail.com. Denna kallelse vänder sig till alla föräldrar som har barn som går på Nya Elementar.

Lämna gärna förslag på frågor vi kan driva i föräldraföreningen. Vi hoppas på ett engagemang som innebär att även föräldrar som inte sitter i styrelsen driver frågor som man brinner lite extra för när tid finns. 28 feb är sista datum för att lämna in förslag/frågor som man vill ska hanteras under stämman. Förslag lämnas till gunilla.efraimsson2@gmail.com.

Dagordning för mötet

  • Mötets öppnande
  • Fastställande av dagordning
  • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
  • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
  • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
  • Val av en revisor och en ersättare
  • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

Medlemsavgiften är läsår 2012/13, 100 kr per familj och läsår och ska betalas in till Nya Elementars föräldraförenings Pg konto 16 77 58-2

Välkomna!!!