Årsmöte

Välkommen till Föräldraföreningen Nya Elementars Årsmöte som äger rum torsdag 11 mars kl 18.00-19.30. I år kommer årsmötet genomföras digitalt via teams. Anmäl dig till foraldaforeningen.nyaelementar@gmail.com så skickar vi en länk till mötet!

Föräldraföreningen Nya Elementar är en förening som tillvaratar föräldrars och elevers intressen i Nya Elementar skola genom att bl a
– verka för en god kommunikation mellan skola och föräldrar
– organisera föräldravandringar i närområdet
– arrangera föreläsningar för föräldrar
– spola isbanan
– samverka med andra föreningar vars intressen sammanfaller med våra
Föreningen behöver nya engagerade föräldrar till styrelsearbetet, som inte är särskilt betungande! Vi hoppas på ditt engagemang!

Din medlemsavgift behövs också! Årsavgiften är 200 kr/familj och läsår. Betalas in på föreningens Plusgiro167758-2 eller till Swish till 123 579 0415.

Dagordning för årsmötet

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av dagordning
3 Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
4 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
5 Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska
redovisning samt revisorernas berättelse
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
8 Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
9 Val av revisor och en ersättare
10 Val av valberedning
11 Fastställande av medlemsavgift
12 Övriga frågor
13 Mötet avslutas

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *