Årsmöte 11 december 2013 kl 18.30

Välkommen till föräldraföreningens årsmöte!

När: Onsdag 11 december kl 18.30

Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

  • Mötets öppnande
  • Fastställande av dagordning
  • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
  • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
  • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
  • Val av en revisor och en ersättare
  • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

 Är du intresserad av att sitta i styrelsen?  Vi söker specifikt en sekreterare och en revisor, men möjlighet till andra uppdrag finns också. För att på bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete, representanter från föräldraföreningen är med på möten med barn och lärare ett par ggr per år.

Hör av dig till Ulrika Härndahl (valberedningens ordförande) ulrika.harndahl@hotmail.se, 076-722 21 81 om du är intresserad eller kom till årsmötet för att höra mer.

 

 

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *